STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TRUNG CẤP
1 GIANG VIỆT HUY HOÀNG GIÁM ĐỐC KỸ SƯ
2 PHẠM TIẾN THỌ PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH KỸ SƯ
3 PHẠM XUÂN THU CỐ VẤN TIẾN SỸ
4 HOÀNG VĂN NGHĨA TP. KINH DOANH KỸ SƯ
5 HỒ ĐÌNH TRÚC TP. ĐẤU THẦU KỸ SƯ
6 VŨ XUÂN HOÀNG GĐ CN HÀ NỘI
7 TRẦN CÔNG VINH GĐ CN ĐÀ NẴNG
8 VŨ ĐỨC HINH GĐ CN CẦN THƠ
9 HUỲNH THỊ THANH TUYỀN KẾ TOÁN
10 KỸ SƯ M&E 05
11 TRUNG CẤP CƠ KHÍ 10
12 CÔNG NHÂN 20