STT

Chỉ Tiêu

2018

2019

2020

1

Tổng Tài Sản Có

210,077,133,935

158,547,901

139,416,476,037

2

Tổng Tài Sản Lưu Động

197,971,688,732

146,805,896,328

127,466,912,023

3

Tổng Tài Sản Nợ

210,077,133,935

158,547,008,901

139,416,476,037

4

Tài Sản Nợ Lưu Động

158,226,069,879

105,764,868,249

88,142,340,901

5

Lợi Nhuận Trước Thuế

1,225,891,322

937,213,081

398,598,998

6

Lợi Nhuận Sau Thuế

980,713,058

749,770,465

342,795,138

7

Doanh Thu

174,258,304,338

152,877,786,263

74,625,526,398